Categories
ukru

   

           Фізична культура і спорт — сфера життєдіяльності людини, яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості, є важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям.

           Актуальність спеціальності «Фізична культура і спорт» та потреба в таких кадрах обумовлена незадовільним станом рівня здоров’я населення України, а також недостатньою фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою, реабілітаційною роботою в усіх ланках виробничо-соціальної сфери, недостатньою пропагандою фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, нераціональним використанням оздоровчих можливостей навколишнього середовища.

       Підготовка майбутніх фахівців в Комунальному закладі «Харківський фаховий коледж спортивного профілю» Харківської обласної ради відбувається за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» на рівні фахової передвищої освіти — п’ятий рівень НРК.

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка,

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт».

Освітньо-професійний ступень – фаховий молодший бакалавр.

Форма здобуття освіти – денна.

Ліцензований обсяг прийому на перший курс – 30 осіб (регіональне замовлення).

Термін навчання 2р. 10 міс.

            Навчання за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» в коледжі спрямоване на оволодіння фундаментальними знаннями і практичними навичками, формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності в поєднанні з навчально-тренувальним процесом.

           Педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації освітнього процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької/інноваційної роботи та/або роботи за фахом.

           Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній та навчально-тренувальний процес протягом всього циклу підготовки за освітньо-професійною програмою.