ukru

     У Комунальному закладі “Харківський фаховий коледж спортивного профілю” Харківської обласної ради працюють 19 викладачів, з них: 6 – «Відмінники освіти України», 3 – «кандидата наук», 1 – «вчитель-методист», 5 – «старших вчителя», 9 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 


Коледж готує спеціалістів за регіональним замовленням.

Освітньо-професійний ступінь –фаховий молодший бакалавр.

Загальний ліцензований обсяг прийому 30 осіб.
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка,
Спеціальність 017 “Фізична культура і спорт”.

Форма здобуття освіти – денна.

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр фізичної культури і спорту.

У коледжі створені належні умови для виконання наступних завдань:

 • забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту , вищу освіту; виховання громадянина України;
  виховання шанобливого становлення до Батьківщини , поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості. Особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання студентів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
  розвиток особистості студента, його здібностей і обдарувань;
 • реалізація права студентів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я студентів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді, в тому числі з дітей-сиріт і дітей із соціально незахищених та неблагонадійних сімей з метою соціального захисту від зближення з кримінальними структурами, надання їм можливості отримати повноцінну середню, а потім і вищу освіту спортивно-педагогічної спрямованості;
 • організація інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі студентів у змаганнях різних рівнів;
 • створення студентам сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;
 • підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях;
 • запровадження системи безперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих спортсменів;
 • проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною обдарованою молоддю.

       Виходячи з договору про спільну роботу Харківської державної академії фізичної культури (ХДАФК) і Комунального закладу “Харківський фаховий коледж спортивного профілю” Харківської обласної ради (КЗ “ХФКСП” ХОР), погодженого Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації та затвердженого Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту, ця робота розглядається як єдиний навчально-спортивний комплекс безперервної освіти. Вона здійснюється у напрямках: освітня, методична, наукова, спортивна і культурно-виховна. Підготовка фахівців здійснюється згідно погоджених планів навчального процесу ХДАФК і КЗ “ХФКСП” ХОР, на підставі яких здійснюється участь викладачів ХДАФК і КЗ “ХФКСП” ХОР в організації і проведенні освітнього процесу в приміщеннях обох навчальних закладів. Викладачі обох закладів спільно організують і проводять навчальні та тренувальні заняття, а також тренерську практику студентів. Випускники коледжу, які мають освітній рівень фахового молодшого бакалавра за рекомендацією педагогічної ради, вступають на перший курс навчання до академії за скороченим терміном навчання.