Categories
ukru

УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 

НАКАЗ

 01.09.2016                                         Харків                                                № 258

 

Про єдині вимоги

до ведення класних журналів

 

         На підставі Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»,

НАКАЗУЮ:

  1. Учителям загальноосвітніх предметів:

1.1. Нести особисту відповідальність за обов’язковість і своєчасність записів до класного журналу як єдиного державного, фінансового документа.

1.2. Усі записи в документі вести чітко, акуратно, відповідно до встановленого порядку,  кульковою ручкою з синім чорнилом. Заборонити вести записи в класному журналі кольоровим чорнилом, фломастером, олівцем.

1.3. Класні журнали 9-х, 11-х класів зберігати 10 років, 8-х, 10-х класів – 5 років.

  1. Класним керівникам:

2.1. До 12.09.2016 оформити титульну сторінку журналу, сторінку 3 , записати в алфавітному порядку прізвища учнів на кожній сторінці.

2.2. До 12.09.2016 заповнити розділ «Загальні відомості про учнів», «Зведений облік  навчальних досягнень  учнів».

2.3. Вести щоденний облік відвідування (пропусків занять), відмічати пропуски учнем уроків  відповідно до Інструкції з ведення класного журналу, підбивати підсумки пропущених уроків  за семестр і за рік на сторінках 4 – 13 протягом двох днів після завершення семестру (року).

2.5. Сторінку «Зведений облік  навчальних досягнень учнів»  заповнювати наприкінці семестру, року із загальної відомості  успішності учнів на основі балів, виставлених учителями, які викладають  предмети у цьому класі, протягом двох днів після завершення семестру (року).

2.6. Розділ «Зведена таблиця руху учнів класу» заповнювати наприкінці кожного семестру згідно з кількістю учнів в класі та подавати інформацію для звіту не пізніше ніж на наступний день після завершення семестру (року).

2.7. У графі «Рішення педагогічної ради» записувати  дату і номер протоколу засідання педагогічної ради, рішення про переведення учня до наступного класу, випуск з училища, нагородження похвальним листом, грамотою, золотою медаллю, срібною медаллю відразу ж після проведення відповідного засідання педагогічної ради .

2.8. Сторінку «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності» заповнити в перші три дні після отримання журналу та внести дату фактично проведеного вступного інструктажу з підписом учнів 9-11-х класів.

  1. Учителям-предметникам:

3.1. У розділі  «Облік досягнень учнів у навчанні» на сторінці «Назва предмета» вести облік успішності та відвідування учнів, праворуч – записувати номер і дату проведеного уроку, його зміст і завдання додому. У графі «Місяць і число» проставляти тільки ті дати, коли проводився урок. Дата уроку записується в день його проведення. Відмітка про відвідування уроку учнем і оцінка його успішності проставляються в одних і тих самих клітинках.

Дату проведення уроків у 8 – 11-х класах  записувати дробом, чисельник якого є числом, а знаменник порядковим номером місяця, наприклад 01/09, що означає: заняття проведено 1 вересня.

Під час проведення здвоєних, інтегрованих уроків записувати дату  і тему кожного уроку.

3.2. За письмові роботи (контрольні, практичні, лабораторні) виставляти бали в графі того дня, коли вони відбулися.

3.3. Оцінки за ведення зошита вчителям  української і російської мов, української та зарубіжної літератур,  іноземної мови, математики, яким оплачується перевірка зошитів (згідно з тарифікацією), виставляти в класному журналі раз на місяць.

3.4. Категорично заборонити проставляти  наперед дати не проведених уроків (у зв’язку з можливими змінами тривалості навчального семестру, відміною занять у зв’язку з епідемічною ситуацією, стихійними явищами, хворобою вчителя тощо).

3.5. Оцінки за контрольні роботи, диктанти, твори, лабораторні та практичні роботи виставляти учням, які їх виконували. У графі «Зміст уроку» записувати проведення  контрольної, лабораторної чи практичної роботи та вказувати її тему. Усі роботи мають бути виконані в класі.

3.6. У кінці навчального року підбивати підсумки виконання навчальних програм, наприклад: «Програму виконано в повному обсязі». Цей запис учитель засвідчує власним підписом.

3.7. Учителям, які проводять уроки за заміною, вписувати в графу «Зміст уроку» тему, що вивчалася на уроці,  у графу «Завдання додому» після запису домашнього завдання записувати  «заміна», прізвище, ініціали та засвідчувати власним підписом.

3.8. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю робити у формі називного відмінка.

3.9. Виправлення оцінки навчальних досягнень учнів чи інших записів у журналі категорично заборонено.

3.10. У разі помилкового або неправильного запису він закреслюється, поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу  та скріплюється печаткою внизу сторінки, на якій відбулося виправлення.

  1. Заступнику директора з навчальної роботи Вовк А.В.:

4.1. Перевірку журналів проводити не менше одного разу на місяць вибірково, усіх журналів по закінченні семестру, навчального року.

4.2. Сторінку «Зауваження до ведення класного журналу» заповнювати відразу після перевірки.

4.3. Перевірку виконання зауважень здійснювати протягом 10 днів, якщо в зауваженні не зазначено дату, до якої слід  усунути  недолік.

4.4. Наприкінці навчального року перевіряти підбиття підсумків виконання навчальних програм.

  1. Під час навчально-виховного процесу класні журнали зберігати в учительській. Кожний учитель зобов’язаний вчасно після закінчення уроку принести журнал в учительську і взяти його на наступний урок до його початку.
  2. Заборонити винесення класних журналів за межі училища. Виносити журнали за межі училища дозволяється лише у виняткових випадках із дозволу директора.
  3. Категорично заборонити учням брати класні журнали.
  4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Вовк А.В.

 

Директор  училища                                                                           А.М.Попов

 

Вовк , 315-12-94